Warunki przyjęcia

Status prawny Domu Pomocy Społecznej:

1. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Wejherowie, zwany dalej „Domem”, działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późn. zm. oraz przepisów wydanych na jej podstawie, w tym przede wszystkim dotyczących domów pomocy społecznej, statutu Domu, regulaminu organizacyjnego oraz innych przepisów majacych zastosowanie w działalności Domu Pomocy Społecznej.

2. Dom jest prowadzony w oparciu o decyzję nr 17/2006 (PS.IV-9014/12/06) Wojewody Pomorskiego. Dom posiada 115 miejsc dla mieszkańców, w tym: 32 miejsca dla dzieci I młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie I 83 miejsca dla osób przewlekle somatycznie chorych.

3. Dom jest jednostką działającą na zlecenie Starosty Wejherowskiego.

4,. Dom jest domem pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.

Cel I misja Domu Pomocy Społecznej:

1.Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz umożliwianie rozwoju osobowości i w miarę możliwości ich samodzielności.

2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców Domu.

3. Dom umożliwia I organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych rzepisów (planowanie badań, konsultacji, zabiegów lekarskich oraz realizacja procesu leczenia ).

4. W DPS działa zespół terapeutyczno – opiekuńczy, który składa się z pracowników Domu, do których należy między innymi opieka w tym pilęgniarska, pielęgnacja, aktywizacja I rehabilitacja mieszkańca a także pomoc socjalna.

5. Prowadzenie I opracowywanie indywidualnych planów wsparcia dla mieszkańców domu oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia I gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca.

6. Prowadzenie zajęć z rehabilitacji społecznej w stosunku do dzieci I młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, dostosowane do ich potrzeb I możliwości.

7.Współdziałanie I pomoc w procesie adaptacji mieszkańców do życia w nowym środowisku.

8. Aktywizowanie Mieszkańców DPS przez proponowanie, motywowanie I wspieranie różnych form aktywności, zainteresowań dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych.

9. Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i ich przedmiotów wartościowych prowadząc depozyt.

Zasady przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej:

1. Do DPS może być skierowana osoba, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu oraz, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w jej miejscu zamieszkania.

2.Pierwszą czynnością jaką należy wykonać w celu uzyskania miejsca w DPS jest złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

3. Wniosek te może złożyć oprócz kandydata, rodzina jak również przedstawiciel ustawowy.

4. Po otrzymaniu wniosku. pracownik socjalny ośrodka, przeprowadza wywiad środowiskowy, który ma na celu sprawdzenie informacji dotyczących sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej tej osoby.

5. Po zgromadzeniu wymaganej dokumentacji, ośrodek wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Cała dokumentacja wraz z decyzją ośrodka przekazywana jest do powiatowego centrum pomocy rodzinie, które wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS.

Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej:

Zasady ustalania odpłatności, wysokości opłat oraz krąg osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności regulują odrębne przepisy (ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. z późn. zm.).

Powrót do góry